Uroczysta Msza Święta…

W dniu 08.02.2022 r. w Kościele w Janowicach odbyła się msza święta inaugurująca rozpoczęcie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

Przypominamy, że pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego.

dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł ( 220 % wynosi 1 707,20 zł)
dla osoby w rodzinie 600 zł ( 220% wynosi 1 320,00 zł)

Dokumentem, który upoważnia do korzystania z pomocy jest skierowanie wydane przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania